SDÍLEJ LETNÍ ZÁŽITKY PLNÉ ELÁNU

Na facebookové stránce Elan klubu „Elan Skis (CZ)“ a jeho instagramovém účtu „elanskiscz“ bude po dobu akce zveřejněn soutěžní příspěvek, pod který účastníci akce posílají fotky svých letních sportovních a turistických zážitků, ze kterých čiší jejich elán a radost z aktivně prožitého léta. Po ukončení soutěže INA SPORT vybere 2x10 výherců, kteří vyhrají funkční tričko Elan za níže uvedených podmínek pravidel akce.

1. POŘADATEL

Pořadatelem akce je INA SPORT spol. s r. o., se sídlem Dusíkova 3/794, 638 00 Brno, Czech Republic, tel.: +420 545 422 431, e-mail: inasport@inasport.cz, www.inasport.cz (dále jen „Pořadatel“).

2. NÁZEV

„SDÍLEJ LETNÍ ZÁŽITKY PLNÉ ELÁNU“

3. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ

  • od 24. 6. do 31. 7. 2024 včetně (dále jen „doba konání akce“).
  • facebookové stránky Elan klubu: „Elan Skis (CZ) www.facebook.com/elanklub.cz/ a instagramový účet Elan klubu: „elanskiscz“ www.instagram.com/elanskiscz/

4. ÚČASTNÍCI

Účastníkem akce se stává osoba, která:

a. sleduje facebookovou stránku nebo instagramový účet Elan Klubu

b. pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce „Elan Skis (CZ)“ vloží svou fotografii letního sportovního nebo turistického zážitku, ze kterého čiší elán a radost z aktivně prožitého léta nebo na svém veřejném instagramovém profilu vloží do stories s označením instagramového účtu „elanskiscz“ svou fotografii letního sportovního nebo turistického zážitku, ze kterého čiší elán a radost z aktivně prožitého léta.

a zároveň splňuje následující podmínky:

  • jedná se o osobu starší 13 let s adresou pro doručování na území České republiky, s vlastním účtem na sociální síti Facebook nebo Instagram,
  • nejedná se o zaměstnance pořadatele a osoby jim blízké.

5. VÝHRY

10 výherců na sociální síti Facebook a 10 výherců na sociální síti Instagram vyhrává funkční tričko Elan (velikost bude s Pořadatelem dohodnuta po oznámení výhry).

6. VÝHERCI

  • Výherce vybere porota jmenovaná Pořadatelem.
  • Porota při výběru přihlíží primárně k originalitě a zajímavosti fotografie a k tomu, jak fotografie vystihuje elán a radost z aktivně prožitého léta.
  • K technické kvalitě snímku bude přihlíženo pouze sekundárně.
  • Jména a příjmení výherců budou zveřejněna na facebookové stránce Elan klubu „Elan Skis (CZ)“ a instagramovém účtu Elan klubu „elanskiscz“

7. PŘEDÁNÍ VÝHER

  • Účastníci akce budou v pondělí 5. 8. 2024 informováni o výhře prostřednictvím statusu na facebookové stránce Elan klubu „Elan Skis (CZ)“ www.facebook.com/elanklub.cz/ a instagramovém účtu Elan klubu „elanskiscz“ www.instagram.com/elanskiscz/, kde budou sděleny i potřebné informace k zaslání výhry.
  • V případě, že účastník výhru odmítne, resp. nepřevezme v dohodnutém termínu, nárok na výhru v plné míře zaniká.

8. DALŠÍ PODMÍNKY

a. Pořadatel nemá povinnost ověřovat, zda je účastník oprávněn fotografii pro účely akce použít (tj. např. otázku autorského práva). Účastník bere na sebe veškeré důsledky z jeho případného protiprávního jednání.

b. Z akce budou vyloučeni účastníci, kteří uvedou nesprávné či neúplné údaje, nebo u kterých bude důvodné podezření z podvodného nebo nekalého jednání.

c. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.

d. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak výměna převzaté výhry za jinou.

e. Odvoláním souhlasu dle bodu j), k), l) tohoto článku zaniká účastníkovi akce nárok na výhru.

f. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

g. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jejich uveřejnění na facebookové stránce „Elan Skis (CZ)“ a na instagramovém účtu „elanskiscz“. Zde je také po celou dobu trvání akce umístěno aktuální a úplné znění pravidel.

h. Pořadatel není odpovědný za případné technické problémy (např. problémy s funkčností stránky, kde budou informace o akci uveřejněny).

i. Akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností META a tato za ni neručí.

j. Účastník svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli výslovný a bezúplatný souhlas se zveřejněním fotografií poskytnutých účastníkem pro účely této soutěže, a to na facebookových stránkách a instagramovém účtu Elan klubu po dobu max. 1 roku.

k. Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

l. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 2 let ode dne zahájení této akce. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání akce, má však za následek vyřazení účastníka z akce.