1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:

INA SPORT spol. s r. o., Dusíkova 3/794, 638 00 Brno, Czech Republic, tel.: +420 545 422 431, e-mail: inasport@inasport.cz, www.inasport.cz

2. NÁZEV SOUTĚŽE:

„Vyhraj pobyt u jezera Bled pro 2 osoby"

3. DOBA TRVÁNÍ:

od 1. 2. do 29. 2. 2024

4. MÍSTO KONÁNÍ:

Česká republika

5. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem soutěže se stává kterákoliv fyzická osoba starší 18 let, která je členem Elan KLubu s trvalým pobytem a doručovací adresou na území ČR a SR, která řádně a pravdivě vyplní povinné údaje v soutěžním formuláři na www.elan-klub.cz a odešle jej na e-mail pořadatele. Udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů a vyjádří souhlas s těmito pravidly soutěže. Do soutěže se nelze přihlásit opakovaně. Členství je bezplatné, podrobnosti o výhodách členství v klubu můžete najít na webu.

6. CO URČÍ VÝHERCE:

Výherce určí organizátor losem 6. 3. 2024 v sídle pořadatele.

7. VÝHRY V SOUTĚŽI:

  • 1. místo Ubytování na tři noci pro dvě osoby v hotelu Rikli na Bledu + návštěva továrny Elan
  • 2. místo Zapůjčení lyží z řady Primetime na sezónu 2024/2025 dle vlastního výběru.
  • 3.-6. místo Dětské lyže Elan (včetně vázání)
  • 7.-30. místo Tričko Elan

8. KOMUNIKACE A OZNÁMENÍ O VÝHŘE:

Pro oznámení o výhře, předání výhry a veškeré související úkony budou jako identifikace soutěžícího použity údaje uvedené účastníkem soutěže v registračním formuláři na www.elan-klub.cz. Výherce bude po losování o výhře informován organizátorem, a to e-mailem nejpozději do 16:00 hod. následujícího pracovního dne. Pokud se výherce nepřihlásí do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o výhře, propadá jeho nárok na výhru pořadateli a pořadatel v tomto případě určí náhradního výherce.

9. DALŠÍ PODMÍNKY:

a) Každý účastník soutěže může kteroukoliv z výher vyhrát nejvýše jednou.
b) Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
c) Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.
d) Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
e) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a organizátora.
f) Účastí v soutěži, konkrétně registrací, vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
g) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webu soutěže: www.elan-klub. Zde je také po celou dobu trvání soutěže umístěno úplné aktuální znění pravidel.
h) Ochrana osobních údajů:
Účastník soutěže účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost INA SPORT spol. s r. o. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let ode dne zahájení soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.